Posts
archives

Comments
4444

» » 109年查核事項缺失開立Top10(資安)

By: ISCB Posted date: 上午11:05:00 Comments: 0

 109年查核事項缺失開立Top10(資安)

 

Designed by Freepik

次要不符合事項

排名

開立

次數

條項次號

條項

1

12

柒、四、()

柒、四、支援()

2

10

A.12.6.1

A.12.6.1技術脆弱性管理

3

6

A.8.1.1

A.8.1.1(I/P)資產清冊

4

6

柒、三、()

柒、三、規劃()

5

6

柒、五、()

柒、五、運作()

6

5

柒、六、()

柒、六、績效評估()

7

5

A.16.1.2

A.16.1.2(I/P)通報資訊安全事件

8

4

柒、六、()

柒、六、績效評估()

9

4

A.15.1.2

A.15.1.2(I/P)於供應者協議中闡明安全性

10

4

A.17.1.1

A.17.1.1規劃資訊安全持續

觀察事項

排名

開立

次數

條項次號

條項

1

27

柒、四、()

柒、四、支援()

2

23

A.12.6.1

A.12.6.1技術脆弱性管理

3

16

柒、六、()

柒、六、績效評估()

4

13

A.18.1.1

A.18.1.1(I/P)適用之法規及契約的要求事項之識別

5

13

柒、六、()

柒、六、績效評估()

6

12

A.17.1.2

A.17.1.2實作資訊安全持續

7

12

柒、三、()

柒、三、規劃()

8

10

A.12.4.4

A.12.4.4鐘訊同步

9

10

A.13.1.1

A.13.1.1網路控制措施

10

10

陸、適用性聲明

«
Next
較新的文章
»
Previous
較舊的文章

沒有留言:

Leave a Reply

教育部校園資訊安全服務網精選

Popular

Comments